استاد محمدصادق ده بزرگی

زیست -محمدصادق ده بزرگی

پروژه جمع بندی درس زیست محمدصادق ده بزرگی

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

قیمت اصلی 3,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,900,000 تومان است.

پکیج پروژه جمع بندی رشته تجربی

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

تماس بگیرید

پکیج پروژه جمع بندی رشته تجربی 2

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

تماس بگیرید