استاد نگار عدالتی

پروژه جمع بندی ریاضی نگار عدالتی

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.

پکیج پروژه جمع بندی رشته انسانی

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

تماس بگیرید