پروژه جمع بندی رشته تجربی

تخفیفات فقط تا پایان دی ماه معتبر می باشند

پروژه جمع بندی درس ریاضی خشایار خسروی

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

قیمت اصلی 3,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,600,000 تومان است.

زیست -محمدصادق ده بزرگی

پروژه جمع بندی درس زیست محمدصادق ده بزرگی

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

قیمت اصلی 3,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,900,000 تومان است.

پروژه جمع بندی درس شیمی رضا رضوی

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

قیمت اصلی 3,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,600,000 تومان است.

پروژه جمع بندی درس فیزیک مدیسا شادمهر

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

قیمت اصلی 3,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,600,000 تومان است.