پکیج جمع بندی رشته تجربی

تخفیفات فقط تا پایان دی ماه معتبر می باشند

پکیج پروژه جمع بندی رشته تجربی

استاد ریاضی: خشایار خسروی

استاد فیزیک: علیرضا ایمانیه

استاد شیمی: رضا رضوی

استاد زیست: محمدصادق ده بزرگی

تماس بگیرید

پکیج پروژه جمع بندی رشته تجربی 2

استاد ریاضی: خشایار خسروی

استاد فیزیک: مدیسا شادمهر

استاد شیمی: رضا رضوی

استاد زیست: محمدصادق ده بزرگی

تماس بگیرید