دوازدهم انسانی

کلاس ریاضی-پایه دوازدهم انسانی-استادنگارعدالتی (آنلاین و حضوری)

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

قیمت اصلی 6,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,500,000 تومان است.

کلاس عربی- پایه دوازدهم انسانی – استاد علی مختارنامه (آنلاین و حضوری)

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,000,000 تومان است.

کلاس علوم و فنون – پایه دوازدهم انسانی – استاد مرضیه گودرزی (حضوری)

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

6,000,000 تومان

کلاس فلسفه و منطق – پایه دوازدهم انسانی – استاد سعید هوشیار (حضوری)

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

6,000,000 تومان