دوازدهم هنر

کلاس تاریخ و هنر – پایه دوازدهم هنر – استاد سارا اسکندریه

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

رایگان

کلاس ترسیم فنی – پایه دوازدهم هنر – استاد تورنگ چماچم

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

رایگان

کلاس گرافیک – پایه دوازدهم هنر – استاد فاطمه پورعلی

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

رایگان

کلاس گرافیک – پایه دوازدهم هنر – استاد مرضیه بدایت

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

رایگان

کلاس نقاشی و گرافیک – پایه دوازدهم هنر – استاد نغمه عندلیب خواه

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

رایگان