پروژه جمع بندی رشته انسانی

تخفیفات فقط تا پایان دی ماه معتبر می باشند

پروژه جمع بندی ریاضی نگار عدالتی

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.

پروژه جمع بندی عربی علی مختارنامه

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.

پروژه جمع بندی علوم و فنون مرضیه گودرزی

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.

سعید هوشیار-فلسفه و منطق

پروژه جمع بندی فلسفه و منطق سعید هوشیار

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.