پکیج جمع بندی رشته انسانی

تخفیفات فقط تا پایان دی ماه معتبر می باشند

پکیج پروژه جمع بندی رشته انسانی

استاد ریاضی: نگار عدالتی

استاد فلسفه و منطق: سعید هوشیار

استاد علون و فنون: مرضیه گودرزی

استاد عربی: علی مختارنامه

تماس بگیرید