پکیج جمع بندی رشته ریاضی

تخفیفات فقط تا پایان دی ماه معتبر می باشند

پکیج پروژه جمع بندی رشته ریاضی

استاد ریاضی: خشایار خسروی

استاد فیزیک: مدیسا شادمهر

استاد شیمی: رضا رضوی

استاد هندسه و گسسته: منا صداقت

تماس بگیرید

پکیج پروژه جمع بندی رشته ریاضی 2

استاد ریاضی: خشایار خسروی

استاد فیزیک: علیرضا ایمانیه

استاد شیمی: رضا رضوی

استاد هندسه و گسسته: منا صداقت

تماس بگیرید