دسته بندی نشده

پاسخ کتاب درسی دوازدهم -تجربی وریاضی

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

رایگان

پروژه جمع بندی درس فیزیک علیرضا ایمانیه

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

قیمت اصلی 3,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,500,000 تومان است.

کلاس زیست پایه دهم تجربی – استاد محمد صادق ده بزرگی (آنلاین)

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,500,000 تومان است.

کلاس زیست پایه دوازدهم تجربی – استاد محمد صادق ده بزرگی (آنلاین)

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

قیمت اصلی 8,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,900,000 تومان است.

کلاس زیست پایه یازدهم تجربی- استاد محمد صادق ده بزرگی (آنلاین)

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

قیمت اصلی 7,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,800,000 تومان است.

کلاس فیزیک پایه دهم تجربی – استاد علیرضا ایمانیه (آنلاین)

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

تماس بگیرید

کلاس فیزیک پایه دهم ریاضی – استاد علیرضا ایمانیه (آنلاین)

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

تماس بگیرید

کلاس فیزیک پایه دوازدهم تجربی – استاد علیرضا ایمانیه (آنلاین)

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

تماس بگیرید

کلاس فیزیک پایه دوازدهم ریاضی- استاد علیرضا ایمانیه (آنلاین)

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

تماس بگیرید

کلاس فیزیک پایه یازدهم تجربی- استاد علیرضا ایمانیه (آنلاین)

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

تماس بگیرید

کلاس فیزیک پایه یازدهم ریاضی- استاد علیرضا ایمانیه (آنلاین)

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

تماس بگیرید

کمپ نوروزی دخترانه

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

2,300,000 تومان

مشاور پایه دهم رشته تجربی – استاد برنا جاویدی

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

9,500,000 تومان

مشاور پایه یازدهم رشته تجربی – استاد برنا جاویدی

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

9,500,000 تومان

مشاورپایه دوازدهم رشته انسانی-استادعاطفه اسفندیاری

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

تماس بگیرید