یازدهم هنر

تورنگ چماچم-ترسیم فنی

کلاس ترسیم فنی – پایه یازدهم هنر – استاد تورنگ چماچم

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

رایگان

کلاس گرافیک – پایه یازدهم هنر – استاد فاطمه پورعلی

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

رایگان

کلاس گرافیک – پایه یازدهم هنر – استاد مرضیه بدایت

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

رایگان

نغمه عندلیب خواه-نقاشی و گرافیک

کلاس نقاشی و گرافیک – پایه یازدهم هنر – استاد نغمه عندلیب خواه

مرور سرفصل های 3 پایه و امتحان نهایی

آزمون و تحلیل

حل تست ها

شروع: اسفندماه

پایان: اوایل اردیبهشت

رایگان