الهام مهدوی

کارشناسی ارشد ریاضی ۱۴ سال سابقه فعالیت‌های مشاوره‌ای و آموزشی ۵ سال سابقه مشاوره‌ی تخصصی مقطع یازدهم

الناز حیدری

در جلسات مشاوره تحصیلی خبری از برنامه های کپی شده و‌از پیش تعیین شده نیست. برنامه ریزی بر اساس نقاط قوت و ضعف و سرعت مطالعاتی شما که در طول جلسات مشاوره مشخص می شود،انجام خواهد شد. برنامه ریزی بصورت هفتگی تنظیم خواهد شد و هرهفته به انتخاب مشاور یک امتحان از مباحث همان هفته […]